0212 255 67 28

OKS?JEN

K?MYASAL ÜRÜN VE F?RMA TANIMI
Ürün Ad? : OKS?JEN ( Bas?nçl? Gaz Halinde )
Kimyasal Formülü : O2
Kullan?m Alan? : Uzay gemilerinde hidrojen ile birlikte yak?t olarak; Metallerin kesimi, kayna??, sertle?mesi i?lemlerinde; Asetilen, Propan, Hidrojen gibi yan?c? gazlar ile birlikte; Çelik ocaklar?nda karbonun tasfiyesi için; Selülöz ve ka??t imalinde pi?irme; beyazlatma ve “Black Liquor - Kara S?v?” n?n oksidasyonunda; Endüstriyel f?r?n ve ocaklarda üretim kapasitesi ve verimin art?r?lmas? için yanma havas?n?n zenginle?tirilmesinde; Cam, seramik, demirçelik f?r?nlar?nda; Alüminyum, Kur?un, Bak?r, Çinko ve di?er demir d??? llerin ergitilmesinde; Ark ocaklar?nda ergitilecek hurdalar?n ocak içinde kesilmesi ve ergimi? l içinde karbon dü?ürmede; Ozon üretiminde; ?çme suyunun temizlenmesinde; Bal?k çiftliklerinde suyun oksijence zenginle?tirilmesinde ve bal?klar?n canl? naklinde; Kimyasal oksitleme proseslerinde kullan?l?r.