0212 255 67 28

KARI?IM GAZ

K?MYASAL ÜRÜN VE F?RMA TANIMI
Ürün Ad? : Standart Koruyucu Gaz Kar???m? ( HB205, HB212, HB220 ) 2
Kimyasal Formülü : --
Kullan?m Alan? : Gaz alt? kayna??nda, ala??ms?z ve az ala??ml? çeliklerin
birle?tirilmesinde koruyucu gaz olarak kullan?l?r. t = 0-6 mm et kal?nl?klar?nda , HB 205 ; t = 6-12 mm et kal?nl?klar?nda, HB 212;
t > 12 mm et kal?nl?klar?nda, HB 220 serisi kar???m gazlar? kullan?l?r.