0212 255 67 28

HELYUM

K?MYASAL ÜRÜN VE F?RMA TANIMI
Ürün Ad? : Helyum ( Bas?nçl? Gaz Halinde )
Kimyasal Formülü : He
Kullan?m Alan? : Oksitlenmenin istenmedi?i l kaynaklar?nda; Çok dü?ük s?cakl?klar? ölçen termometrelerde; Floresan lambalarda; Motorlu balonlarda ve uçan balonlarda; Bas?nç alt?nda çal??anlara ( örne?in dalg?çlara ) oksijenle kar???k bir hava verildi?inde solunabilir bir hava sa?lamak için ; ayr?ca lazer gaz? ve analitik cihazlarda kullan?l?r.