0212 255 67 28

AZOT

K?MYASAL ÜRÜN VE F?RMA TANIMI
Ürün Ad? : AZOT ( Bas?nçl? Gaz Halinde )
Kimyasal Formülü : N2
Kullan?m Alan? : Amonyak sentezinde, katalizörler vas?tas?yla yüksek bas?nç alt?nda Hidrojen ve Azot’un birle?tirilmesinde kullan?l?r. Kimya, tekstil, g?da, boya sanayiinde inert atmosfer sa?lamak ve a??r? yan?c? s?v?lar?n azot bas?nc? ile transferinde; Elektronik sanayinde, ampul imalat?nda ;Nükleer reaktörlerde; Tanker, boru hatt?, kimyasal fabrikalar?n temizlenmesinde; Is?l i?lem f?r?nlar?nda kontrollü atmosfer sa?lamak için; Kömür madenlerinin güvenli?ini sa?lamada ve maden yang?nlar?nda söndürmede kullan?l?r.