0212 255 67 28

2KG Kšč?ščK TščP

Küçük Tüp
Aygaz Küçük Tüp kolay ta??nabilir yap?s?yla pratiktir. 2 kg LPG içeren küçük tüp, dar ve geni? çemberli olmak üzere iki farkl? seçenek ile sunulmaktad?r. 
Aç?k alanlarda ve evde rahatl?kla kullan?labilir. Kullan?m alanlar?; 
 
Pi?irme
• Piknik ve kamp alanlar?nda, bahçelerde, salon ve balkon gibi evin mutfak d???ndaki bölümlerinde yemek pi?irmek, ?s?tmak ve çay demlemek için 
• Balkonda k?zartma gibi koku verici yemekleri yapmak için 
• Seyyar arabalarda, stantlarda sat?lan ürünü pi?irmek için 
 
Ayd?nlatma
Piknik alanlar?nda, seyyar arabalarda ve bal?kç? teknelerinde ???k kayna?? olarak 
 
Is?nma
Piknik alanlar?nda, aç?k alanlarda, teknelerde, bahçelerde ?s?nmak için 
 
Bu farkl? kullan?m alanlar?nda en yüksek performans ve güvenli?i sa?lamak için tüplerimizin Aygaz cihazlar?yla birlikte kullan?lmas? tavsiye edilir.
 
Aygaz Küçük Tüp sektörde ilk kez 2008 y?l?nda tüpün tam dolu ve güvenlik testlerinden geçirilmi? oldu?unun göstergesi olan hologram kapa?? ile üretilmeye ba?lam??t?r. Alaca??n?z her hologram kapakl? küçük tüpün Aygaz tesislerinde tam olarak dolduruldu?undan ve ilk defa sizin taraf?n?zdan aç?laca??ndan emin olabilirsiniz. 
 
2011 y?l?ndan itibaren, sektörde ilk kez Aygaz taraf?ndan küçük tüplere gövde ku?a?? uygulamas? yap?larak görsel farkl?l?k yarat?lm??t?r. Uygulama 2012 y?l?ndan itibaren çini tasar?ml? gövde ku?aklar?yla sürdürülmektedir.