0212 255 67 28

24KG FORKL?FT T¨ıP

Sektörde bir ilk daha: Aygaz Forklift Tüp.Aygaz Forklift Tüp, forklift makineleri için özel olarak üretilen ve forkliftlere özel kaliteli gaz içeren ilk tüptür. Forklift makinelerinde uygun olmayan tüplerin kullan?lmas?, hem performans? dü?ürüyor hem de güvenlik aç?s?ndan büyük bir risk olu?turuyor. Aygaz Forklift Tüp, gaz faz? irtibatl? ayr???k emniyet valfi ve acil durumlarda gaz ak???n? kesen a??r? ak?m valfi ile tam güvenlik sa?l?yor.
 
LPG tüplerinde yeni dönem:
Seviye göstergesi, tüpün içerisindeki gaz seviyesini her an kontrol ederek kötü sürprizlerle kar??la?man?z? engeller. ??letmenizin verimlili?ini art?rarak daha çok kazanman?z? sa?lar. Gaz faz? irtibatl? ayr???k emniyet valfi, tehlike an?nda tüpün içerisindeki bas?nç art???n? tahliye ederek tam güvenlik sa?lar.
 
Aygaz Forklift Tüp'ün avantajlar? nelerdir?
Forkliftler için özel olarak üretilen Aygaz Forklift Tüp;
• Özel tasar?ml? sifon sistemi ile içerisindeki gaz sonuna kadar kullan?labilir.
• Seviye göstergesi sayesinde içerisindeki gaz seviyesi takip edilebilir.
• A??r? ak?m valfi sayesinde acil durumlarda gaz ç?k??? kesilerek
ortama kontrolsüz gaz tahliyesi engellenir.
• Gaz faz? irtibatl? ayr???k emniyet valfi, tehlike an?nda tüpün içerisindeki bas?nç art???n? tahliye ederek tam güvenlik sa?lar
• ?çerdi?i forkliftlere özel kaliteli gaz, forkliftinize yüksek
performans sunar, motoru ve çevreyi korur.
• 16 kg ve 24 kg’lik seçenekleriyle kullan?m?n?za uygun seçenek sunar.
 
Aygaz Forklift Tüp'ün içinde neden forkliftlere özel kaliteli gaz vard?r?
?çerdi?i dü?ük doymam?? hidrokarbon miktar? ve mevsim ko?ullar?na göre de?i?en propan oran? ile, forkliftlere özel kaliteli LPG ile forkliftiniz her mevsim maksimum performansa ula?acak.
 
Aygaz Forklift Tüp'te kullan?lan forkliftlere özel kaliteli gaz;
• Titreme ve vuruntuyu azalt?r.
• Rampada yüksek performans sa?lar.
• T?kanma yapmad??? için verim art??? sa?lar.
• Motorun ömrünü uzat?r.
• Ayn? miktarda gazla daha uzun süre çal??ma imkân? sunar.
• Di?er yak?tlara oranla daha çevrecidir ve daha dü?ük emisyon sa?lar
A??r? ak?m valfi acil durumlarda gaz ç?k???n? keserek ortama kontrolsüz gaz tahliyesini engeller.
 
Yatay durumdayken tüpün alt yüzeyine kadar uzanan özel tasar?ml? sifon sistemi sayesinde gaz sonuna kadar kullan?labilir. Böylelikle her tüpten maksimum düzeyde yararlanma olana?? sa?lar. ?çeri?indeki forkliftlere özel kaliteli gaz, mevsim ko?ullar?na göre de?i?en propan oran? ile her mevsim maksimum performans sa?lar.