0212 255 67 28

12KG EV T¨ıP¨ı

Aygaz yar?m as?rdan fazla süredir mü?terilerinin beklentilerini en yüksek seviyede kar??layarak Türkiye’deki her iki evden birine girmektedir. Tüketicilerin konutlar?nda enerji ihtiyaçlar?n? kar??layabilmek ad?na tombul ev tüpü, vanal? uzun ev tüpü, mini valfli uzun ev tüpü ve Mavi Aygaz ürünlerini sunmaktad?r. 
 
Bu tüplerin tümü, Aygaz tesislerinde doldurulduklar?n?n, tüm testlerden geçtiklerinin ve ilk defa kullan?c? taraf?ndan aç?ld?klar?n?n garantisi olan hologram kapak ile tüketicilere ula?t?r?lmaktad?r. 
 
Tüketiciler taraf?ndan en s?k kullan?lan tombul ev tüpü ürününün yan? s?ra, vanal? uzun ev tüpü ve minivalfli uzun ev tüpü de daha dar alanlarda kullan?lmak üzere tüketicilere sunulmaktad?r. 
 
Mini valfli uzun ev tüpünü takarken anahtar kullanmaya, vidalamaya, conta de?i?tirmeye gerek olmaz, onun yerine tombul tüplerde oldu?u gibi aleve dayan?kl?, çocuk kilitli, gaz filtreli l dedantör bulunmaktad?r.