0212 255 67 28
HAKKIMIZDA
Kaliteyi ve insan sa?l???n? ön planda tutan Gülen S?nai Gazlar her türlü s?nai ve özel gazlar?n sat???n? gerçekle?tirmektedir. Gülen S?nai Gazlar Kaliteli ürünleri geli?mi? servis a?? ile en h?zl? ?ekilde mü?terilerine ula?t?rmay? hedeflemektedir. Kalite ve üstün hizmet anlay???n? kendisine ilke edinmi? olan Gülen s?nai gazlar uzman tedarikçi firmalar taraf?ndan hijyeni ön planda tutarak üretilen geni? bir ürün skalas?n? mü?terilerine sunmaktad?r.
 
Vizyonumuz & Misyonumuz
Mü?terilerimizin beklentilerini en iyi ?ekilde kar??lamak için kaliteli ürünleri geli?mi? servis a??m?z ile en h?zl? ?ekilde mü?terilerimize ula?t?rmakt?r.
 
Kalite Politikam?z
Kalite politikam?z, sa?lad???m?z ürün ve hizmetlerde; mü?teri memnuniyetini en üst düzeyde tutma??k, mü?teri geri bildirimlerini etkin bir ?ekilde yönetmek, de?er yaratmayan i?lemleri ortadan kald?rarak kaynaklar?n etkin kullan?m? ile zaman?nda teslimat yapmak ve sürekli iyile?tirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi olu?turmakt?r.
 
Sosyal Sorumluluk
Sürdürülebilir büyüme ile birlikte payda?lar?m?za, çevreye ve topluma kar?? sorumluluklar?m?z? yerine getirmek i?letme amac?m?zd?r. Bu çerçeve içinde sorumluluklar?m?z h?zla ilerleyen, etkinli?i her gün artarak i? ahlak?m?z?n önemli ve ayr?lmaz bir parças? haline gelmektedir.
 
Payda?lar?m?z;
Çal??anlara kar?? sorumluluk,
Mü?terilere (tüketicilere) yönelik sorumluluk,
Hissedarlara yönelik sorumluluk,
Do?aya ve çevreye kar?? sorumluluk,
Devlete kar?? sorumluluk,
Tedarikçilere kar?? sorumluluk,
Rakiplere yönelik sorumluluk,
Topluma kar?? sorumluluk
?eklindedir.